IPC-A-610G: Tiêu Chuẩn Chấp Nhận Các Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610 là tài liệu chấp nhận sản phẩm lắp ráp điện tử được sử dụng rộng rãi nhất. Được cập nhật với những người tham gia từ 17 quốc gia cung cấp đầu vào và ý kiến chuyên môn, tài liệu này mang đến các tiêu chuẩn mới nhất cùng với nhiều đồ họa mới và sửa đổi cho ngành công nghiệp.

Đây là bộ tiêu chuẩn phải có đối với các nhân viên kiểm hàng, công nhân lắp ráp và những người khác có sự quan tâm đến các tiêu chí chấp nhận cho các sản phẩm lắp ráp điện tử. IPC-A-610 được phát triển cùng với J-STD-001, và là lần đầu tiên với bản sửa đổi này, IPC / WHMA-A-620. Được biên dịch vào tháng … Năm …

Single-Device DRM-Protected Document

This document has single-device/user digital rights management (DRM) protection. This document will only be accessible by a single user on a single device. If you are purchasing this DRM-protected document for another user, you will need to provide contact information for that user when placing your order.

For information about IPC standards with DRM protection, visit www.ipc.org/drm.

Number of Pages: 436
Release Date: 4/5/2019
ISBN: 978-1-61193-38
Product ID: A610-STD-0-D-0-VN-G