14 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-J-STD-001G: Các Yêu Cầu Cho Các Sản Phẩm Điện và Điện Tử Hàn Lắp Ráp

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Критерии приемки электронных сборок

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Tiêu Chuẩn Chấp Nhận Các Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610F-Russian: Критерии приемки электронных сборок

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC/WHMA-A-620C: Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho Các Bộ Dây và Bộ Cáp...

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC/WHMA-A-620B-VN: Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho Các Bộ Dây và Bộ Cáp...

Member: $68.00

Nonmember: $135.00

IPC/JEDEC-J-STD-033B.1-RU: бращение, упаковка, транспортировка и использование компонентов для поверхностного монтажа, чувствительных к влаге при пайке...

Member: $62.00

Nonmember: $123.00


IPC-A-610E-RU: Критерии приемки электронных сборок

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $97.00

Nonmember: $193.00


IPC-6012C-RU: Требования к жестким печатным платам

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-RU: Восстановление, модификация и ремонт электронных сборок

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

A-610DRU: Acceptability of Electronic Assemblies

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610D-VN: Acceptability of Electronic Assemblies