6 Products

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

J-STD-001F-KR: 솔더링된 전기 및 전자 어셈블리에 대한 요건들

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610F-KR: 전자 어셈블리에 대한 허용 가능성

Member: $79.00

Nonmember: $155.00

IPC-A-610F-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $147.00

Nonmember: $259.00

IPC-A-610F-TH: มาตรฐานการยอมรับของงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610F-NL: Acceptatie van geassembleerde printplaten

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610F-FR: Acceptabilité des assemblages électroniques