29 Products

Member: $155.00

Nonmember: $309.00

IPC-A-610G: Elektronikai szerelvények elfogadhatósága

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $104.00

Nonmember: $208.00

IPC-J-STD-001GS: Ergänzung Elektronik-Hardware für Raumfahrt- und Militäranwendungen zu IPC J-STD-001G Anforderungen an gelötete elektrische und...

Member: $45.00

Nonmember: $88.00

IPC-J-STD-001G-AM1: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen.

Member: $59.00

Nonmember: $117.00

IPC-J-STD-001G-AM1: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen.

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice

Member: $155.00

Nonmember: $309.00

IPC-A-610G: Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice

Member: $130.00

Nonmember: $259.00

IPC-J-STD-001G: Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-J-STD-001G: Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen

Member: $155.00

Nonmember: $309.00

IPC-A-610G: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $155.00

Nonmember: $309.00

IPC/WHMA-A-620C: Kábel- és huzalköteg-szerelvények követelményei és elfogadása

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-WHMA-A-620C: Kábel- és huzalköteg-szerelvények követelményei és elfogadása

Member: $268.00

Nonmember: $536.00

IPC-7711/21C: Az elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása

Member: $255.00

Nonmember: $510.00

IPC-7711/21C: Az elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása

Member: $268.00

Nonmember: $536.00

IPC-7711/21C: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen - German

Member: $255.00

Nonmember: $510.00

IPC-7711/21C: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen - German

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC/WHMA-A-620C-DE: Anforderungen und Abnahmekriterien für Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen

Member: $86.00

Nonmember: $171.00

IPC/WHMA-A-620A-DE: Rev A superseded by Rev B

Member: $95.00

Nonmember: $190.00

7351A-DE: SUPERSEDED BY 7351B-DE

Member: $69.00

Nonmember: $137.00

J-STD-001D-DE: Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies

Member: $69.00

Nonmember: $137.00

IPC/JEDEC-J-STD-020D-DE: IPC/JEDEC Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic Solid State Surface Mount Devices

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-HU: Elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-RO: Refacerea, Modificarea și Reparația Ansamblurilor Electronice