10 Products

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-SM-840E-CN: 永久性阻焊剂和挠性覆盖材料的鉴定和性能规范

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-1601-CN: 印制板操作和贮存指南

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-7351B: 表面贴装设计及连接盘图形标准通用要求

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-JP: 電子組立品の許容基準

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-JP: 電子組立部品の許容基準

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610E-CN: 电子组件的可接受性

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

J-STD-001E-CN: Rev E superseded by Rev F

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-IT: Accettabilità degli Assemblaggi Elettronici

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC/JEDEC-J-STD-020D-1-CN: IPC/JEDEC 非气密固态表面贴装器件潮湿/再流焊敏感度分级