6 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-DK: Godkendelseskrav for elektronikprodukter

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

J-STD-001F-DK: Krav til loddede elektriske og elektroniske produkter

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B: Rework, modifikation og reparation af elektronikprodukter

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-DE: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

A-610DHU: Acceptability of Electronic Assemblies