23 Products

Member: $69.00

Nonmember: $137.00

IPC-J-STD-002E: 元器件引线、焊端、焊片、端子和导线的可焊性测试

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-J-STD-001G: Các Yêu Cầu Cho Các Sản Phẩm Điện và Điện Tử Hàn Lắp Ráp

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-J-STD-001G: 焊接的电⽓和电⼦组件要求

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Tiêu Chuẩn Chấp Nhận Các Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử

Member: $59.00

Nonmember: $117.00

IPC-J-STD-001G-AM1: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen.

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-J-STD-001G: Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $100.00

Nonmember: $200.00

IPC-A-610G: 电⼦组件的可接受性 - Chinese

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-640: 光纤,光缆和混合线束组件的验收要求

Member: $65.00

Nonmember: $129.00

IPC-A-620B-S-CN: IPC/WHMA-A-620B航天应用电子部件补充标准

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-7530A: 群焊工艺温度曲线指南(再流焊和波峰焊

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC/WHMA-A-620C: Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho Các Bộ Dây và Bộ Cáp...

Member: $255.00

Nonmember: $510.00

IPC-7711/21C: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen - German

Member: $100.00

Nonmember: $200.00

IPC/WHMA-A-620C:线缆及线束组件的要求与验收 - Chinese

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC/WHMA-A-620C-DE: Anforderungen und Abnahmekriterien für Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-SM-817A-CN: 表面贴装用绝缘粘合剂通用规范

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

J-STD-003C-CN-WAM1: 印制板可焊性测试

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

J-STD-004B-CN: 修订本 1 助焊剂要求

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

T-50H-CN: 电子电路互连与封装术语及定义

Member: $69.00

Nonmember: $137.00

J-STD-075-DE: Classification of Non-IC Electronic Components for Assembly Processes

Member: $66.00

Nonmember: $131.00

J-STD-002C-CN WAM1: Solderability Tests for Component Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires - Includes Amendment...