12 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-NL: Acceptatie van Geassembleerde Printplaten

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-IL: קבלה של הרכבות אלקטרוניות

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-IL: Acceptability of Electronic Assemblies

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-KR: 전자 어셈블리의 허용 가능성

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

J-STD-001E-RO: Cerinţe pentru Ansamblurile Electrice şi Electronice Lipite

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-RO: Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-JP: 電子組立品の許容基準

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-JP: 電子組立部品の許容基準

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

7351B-DE: Basisanforderungen an das SMT-Design und SMD-Anschlussflächen-Richtlinie

Member: $69.00

Nonmember: $137.00

IPC-1601-DE: Handhabung und Lagerung von Leiterplatten

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-6012D-DE: Qualifikation und Leistungsspezifikation für starre Leiterplatten

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen