Standards: Electronics Assembly: Rework/Repair

9 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

7351B-DE: Basisanforderungen an das SMT-Design und SMD-Anschlussflächen-Richtlinie

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-JP: 電子組立品の許容基準

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-HU: Elektronikai szerelvények elfogadhatósága

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-DK: Godkendelseskrav for elektronikprodukter

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-IT: Accettabilità degli Assemblaggi Elettronici

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

A-610DJP(D)1: Acceptability of Electronic Assemblies

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-HU: Elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása