Standards: Electronics Assembly: Rework/Repair

5 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

7351B-DE: Basisanforderungen an das SMT-Design und SMD-Anschlussflächen-Richtlinie

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-HU: Elektronikai szerelvények elfogadhatósága

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-FR: Acceptabilité des assemblages électroniques

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-HU: Elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása