Standards: Electronics Assembly: Rework/Repair

4 Products

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610E-CN: 电子组件的可接受性

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-IT: Accettabilità degli Assemblaggi Elettronici

Member: $130.00

Nonmember: $259.00

IPC-A-610F-IT-WAM1: Accettabilità degli Assemblaggi Elettronici