Standards: Electronics Assembly: Rework/Repair

3 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-IL: Acceptability of Electronic Assemblies

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610D-VN: Acceptability of Electronic Assemblies