35 Products

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: Các Yêu Cầu Cho Các Sản Phẩm Điện và Điện Tử Hàn Lắp Ráp

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Tiêu Chuẩn Chấp Nhận Các Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Tiêu Chuẩn Chấp Nhận Các Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử

Member: $53.00

Nonmember: $83.00

IPC-J-STD-001G-AM1: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen.

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen.

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen

Member: $260.00

Nonmember: $521.00

IPC-7711/21C: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen - German

Member: $260.00

Nonmember: $521.00

IPC-7711/21C: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen - German

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610D-VN: Acceptability of Electronic Assemblies

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC/WHMA-A-620B-VN: Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho Các Bộ Dây và Bộ Cáp...

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610F-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $246.00

Nonmember: $490.00

IPC-7711/21B-DE: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-2221A-DE: SUPERSEDED BY IPC-2221B-DE

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

J-STD-001D-DE: Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies

Member: $67.00

Nonmember: $135.00

IPC-2223A-DE: Sectional Design Standard for Flexible Printed Boards

Member: $67.00

Nonmember: $135.00

IPC/JEDEC-J-STD-020D-DE: IPC/JEDEC Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic Solid State Surface Mount Devices

Member: $67.00

Nonmember: $129.00

7351A-DE: SUPERSEDED BY 7351B-DE

Member: $61.00

Nonmember: $116.00

IPC/WHMA-A-620A-DE: Rev A superseded by Rev B

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-A-610F-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $65.00

Nonmember: $135.00

IPC-6012DS-DE: Ergänzung zu IPC-6012D-DE Qualifikation und Leistungsspezifikation für starre Leiterplatten für Raumfahrt-Anwendungen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-6012D-DE: Qualifikation und Leistungsspezifikation für starre Leiterplatten