Standards: Other Standards: Lead Free

34 Products

Member: $72.00

Nonmember: $144.00

IPC-J-STD-002E: 元器件引线、焊端、焊片、端子和导线的可焊性测试

Member: $69.00

Nonmember: $137.00

IPC-J-STD-002E: 元器件引线、焊端、焊片、端子和导线的可焊性测试

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-J-STD-001G: Các Yêu Cầu Cho Các Sản Phẩm Điện và Điện Tử Hàn Lắp Ráp

Member: $130.00

Nonmember: $259.00

IPC-J-STD-001G: 솔더링된 전기 및 전자 어셈블리들에 대한 요건들

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-J-STD-001G: 솔더링된 전기 및 전자 어셈블리들에 대한 요건들

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-J-STD-001G: 焊接的电⽓和电⼦组件要求

Member: $155.00

Nonmember: $309.00

IPC-A-610G: Tiêu Chuẩn Chấp Nhận Các Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Tiêu Chuẩn Chấp Nhận Các Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử

Member: $155.00

Nonmember: $309.00

IPC-A-610G: 전자 어셈블리들의 허용 가능성

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: 전자 어셈블리들의 허용 가능성

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice

Member: $155.00

Nonmember: $309.00

IPC-A-610G: Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-J-STD-001G: 焊接的电⽓和电⼦组件要求 - Chinese

Member: $105.00

Nonmember: $210.00

IPC-A-610G: 电⼦组件的可接受性 -Chinese

Member: $100.00

Nonmember: $200.00

IPC-A-610G: 电⼦组件的可接受性 - Chinese

Member: $65.00

Nonmember: $129.00

IPC-A-620B-S-CN: IPC/WHMA-A-620B航天应用电子部件补充标准

Member: $68.00

Nonmember: $135.00

IPC-A-620B-S-CN: IPC/WHMA-A-620B航天应用电子部件补充标准

Member: $43.00

Nonmember: $86.00

IPC-1401-CN: 供应链社会责任管理体系指南

Member: $45.00

Nonmember: $90.00

IPC-1401-CN: 供应链社会责任管理体系指南

Member: $268.00

Nonmember: $536.00

IPC-7711/21C: 전자 어셈블리들의 리웤, 변경 및 수리

Member: $255.00

Nonmember: $510.00

IPC-7711/21C: 전자 어셈블리들의 리웤, 변경 및 수리

Member: $182.00

Nonmember: $364.00

IPC-7711/21C-电子组件的返工、修改和维修

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-7535: Requirements for Solder Dross Reduction Chemicals 锡渣抗氧化还原剂要求

Member: $44.00

Nonmember: $87.00

IPC-7535: Requirements for Solder Dross Reduction Chemicals 锡渣抗氧化还原剂要求